برچسب: طراحی گرید


طراحی گرید

گرید

طراحی گرید : مزایای کار با گرید ساده است: وضوح کارایی، صرفه جویی و تداوم. پیش از هر چیز، یک گرید به لی اوت نظمی سیستماتیک می دهد. گرید به تشخیص انواع خاص اطلاعات کمک و حرکت کاربر را میان آنها تسهیل می کند.

خلق فضایی معمارانه

اصولاً همه ی فعالیت های طراحی گرافیک شامل حل مسائل در دو سطح بصری و سازمان دهی است .

تصاویر زمینه های متن ، تیترها، داده های جدولی – تمام این قطعات باید دست به دست هم بدهند تا پیامی مرتبط و منطقی ارائه کنند، گرید یکی از روش ها برای رسیدن  به این مقصود است. این گريدها می تواند منعطف با ارگانیک، و یا سخت و مکانیکی باشد. برای برخی از طراحان گرید بخشي ذاتي از طراحی است، همان طور که چوب کاری در ساخت مبلمان بخشی از آن صنعت ویژه است. سابقه ی گرید بخشی از تکامل در چگونگی فکر کردن طراحان راجع به طراحی به شمار می آید و همچنين پاسخی بوده است به مسائل ارتباطی و تولید که می بایست حل مي شد. علاوه بر چیزهای دیگر، گرید برای کمک به  حل کردن مشکلات ارتباطی با پیچیدگی بالا مناسب است.

استفاده از گرید به طراح کمک می کند مقدار زیادی از اطلاعات را روی یک سطح مثلا  در  یک کتاب یا رشته ای از کاتالوگ ها در زمان کمتری سامان دهد، چرا که در این راه بسیاری از ملاحظات طراحی برای پیدا کردن ساختار گرید نامورك از رسیدگی قرار گرفته است. همچنین گرید به بسیاری از افراد اجازه می دهد به مرور روی یک پروژه یا روی رشته ای از پروژه های مرتبط کار کنند، بدون این که کیفیات بصری برقرار شده از یک پروژه تا پروژه بعدی فدا شود.

ساخت یک گرید مؤثر برای پروژه ای فرضی به معنی تخصیص فکر شده ی محتویات خاص پروژه ، از لحاظف کیفیات بصری و معنایی فضای تایپوگرافی است . گرید شامل مجموعه ای  مشخص از روابط بر پایه ی ترازبندی است که به عنوان هادی برای توزیع عناصر بر سسطح فرمت عمل می کند، هر گرید متشکل از بخش های پایه یکسان است، مهم نیست گرید چقدر پیچیده شود. این بخش ها می تواند بسته به نیاز طبق صلاحدید طراح با هم ترکیب یا این که از ساختار کلی حذف شود.

کالبدشناسی گرید

کار با یک شبکه ی راهنما بستگی به دو مرحله بسط دادن دارد. در مرحله اول، طراح تلاش می کند خصوصیات اطلاعاتی و ملزومات تولید مندرجات را تعیین کند. این مرحله بسیار مهم است شبکه ی راهنما سیستمی بسته است که یک بار بسط داده شده و در بنا کردن آن طراح باید مندرجات، نظیر انواع چندگانه ی اطلاعات و طبیعت و تعداد تصاویر را به حساب آورد.

به علاوه، طراح لازم است انتظار پیش آمدن تصاویر را به حساب آورد. به علاوه، طراح لازم است انتظار پیش آمدن مشکلاتی را که ممکن است حین لی اوت مردن مندرجات در شبکه ی راهنما رخ دهد داشته باشد، مثل عنوان هایی که به شکل نامتعارفی بلند هستند، برش تصاویر ، یا نقاط بی مصرفی که با تمام شدن مندرجات در یک قسمت ممکن است باقی بماند .

مرحله ی دوم شامل لی اوت کردن مندرجات طبق خطوط راهنمایی است که توسط شبکه ی راهنما برقرار شده ، درک این نکته مهم است که شبکه ی راهنما، حتی یک خط راهنمای معین، هرگز نباید تابع عناصر درون خود باشد. وظیفه اش این است که بدون از بین بردن انرژی ترکیب بندی، یک پارچگی کلی را ایجاد کند.

شبکه ای که خوب طرح ریزی شده باشد ، فرصت های بی پایانی برای اکتشاف خلق می کند و یک طراح نباید از آزمودن محدودیت های آن هراس داشته باشد . هر مساله ی طراحی ، متفاوت و مستلزم یک ساختار شبکه است که عناصر خاص آن را مورد رسیدگی قرار دهد. این ها انواع پایه ی شبکه ها هستند و به عنوان نقطه ی شروع ، هرکدام برای حل نوع مشخصی از مساله مناسب است.


Call Now Button