برچسب: آموزش لوگو در اصفهان


آموزش طراحی لوگو در اصفهان

آموزش طراحی لوگو

آموزش طراحی لوگو زیر نظر متخصصین با تجربه طراحی با شرکت ساینا دیزاین (رسانه هنربرتر) در اصفهان

امروزه یکی از معضلات مهم آموزش، ناتوانی برقراری ارتباط میان دانسته های نظری و به کار گیری آنها در پروژه های عملی و کاربردی است. این مسئله در رشته های خودنمایی می کند

برای مثال، اهمیت اطلاعات نظری تاریخ هنر و لزوم آشنایی هنر آموزان با آن – به ویژه تاریخ هنر ایران برای هنر آموزان ایرانی- بر کسی پوشیده نیست، لیکن چگونه می توان دانشجویان و هنر آموزان این رشته را برای یادگیری مشتاقانه این اطلاعات نظری متقاعد ساخت و در آن ها این باور را ایجاد کرد که این دانسته های نظری بر بینش و آینده حرفه ای آنان بسیار تاثیر گذار است.

در این نوشتار حاضر یکی از روش های پیشنهادی نگارنده در درس تاریخ هنر ایران که آن را با همکاری دانشجویان خود در رشته گرافیک به اجرا گذارده است، معرفی می شود. در این روش، هنرآموز پس از معرفی آثارهنری دوره های مختلف، می کوشد از طریق تکالیف و مسائلی عملی، با الهام از آثار هنری پیشینیان و استفاده از آن به عنوان نقشه و راهنما – در مسیری که در ابتدا برای او ناشناخته است – آثار هنری مرتبط با رشته خود (در اینجا گرافیک) خلق کند.

شاید اهمیت تاریخ هنر بر پژوهشگران و مدرسان این حوزه پوشیده نباشد، شناخت هنر گذشتگان قاعدتا باید از تکرارهای ملالت بار جلوگیری کند و به جای تقلید های بیهوده با تغییر شیوه نگرش هنرآموز و هنرمند به آثار هنری، منبع الهامی گردد که با ایجاد اعتماد به نفس او را برای تجربه های جدید آماده می سازد نیل مک گرگور، رئیس گالری ملی لندن در جملاتی در ستایش از تاریخ هنر گامبریج و تاثیر آن بر زندگی حرفه ای هنری خود این اعتماد به نفس را این گونه ابراز می کند.

(شیوه اندیشیدن من درباره تابلوهای نقاشی مانند دیگر مورخان هم نسلم تا حد زیادی تحت تاثیر آثار گامبریج شکل گرفته است. من نیز مانند میلیون ها انسان دیگر کتاب تاریخ هنر گامبریج را خوانده ام و آن را چونان نقشه کشوری بزرگ و پهناور می دانم که به کمک آم می توان با اعتماد به نفس و تکیه بر خویش ناشناخته ها را کشف کرد و در راه های ناپیموده گام نهاد…)

در این میان اهمیت تاریخ هنر ایران و نیز الزام دو چندان آشنایی هنرآموزان ایرانی با آن برکسی پوشیده نیست. پوپ در مجموعه ارزشمند خود درباره هنر ایران می نویسد:(هنر ایرانی یک پدیده حائز اهمیت قدر اول است. به نظر می رسد که اساسی ترین و شاخص ترین مشغله اقوام ایرانی پرداختن به هنر بوده است. اهمیت هنر ایران روز به روز بیشتر شنااخته می شود. هنر بسیاری از سرزمین ها بدون در نظر گرفتن سهم فرهنگی قرون وسطاست که نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم ایران در آن تاثیری ژرف داشته است. حتی پیش از آن سهم ایران در فرهنگ یونان و روم گرچه هنوز کاملا معین نشده امری مسلم و شاید هم اساسی بوده است.

وجود ایران امری است مهم و مرکزی چه در زندگی هنری آسیا و چه در سرچشمه های بسیاری از عالی ترین و ماندگارترین جنبه های فرهنگ اسلامی که تاثیر ایران را در آسیا و آفریقا گسترش داد) نقل جملات و گفته های پیشین برای دانشجویان و هنرآموزان رشته های هنری ضروری لازم و تاثیر گذار است لیکن با این همه در مجاب نمودن آنها برای پیگیری تاریخ هنر کافی به نظر نمی رسد و بدون اتخاذ شیوه هایی برای متقاعد کردن آنها در کاربردی و مفید بودن یادگیری اطلاعات تاریخ هنر این درس را صرفا به کلاسی کسالت بار با انبوهی از حفظیات از دوران پیشا تاریخ و نقاشی های درون غارها و نقوش سفالها تا بناهای دوره اسلامی که گاهی نیز ظاهرا با رشته و تخصص هنری آنها بی ارتباط است – بدل می سازد.

براین اساس مسئله اصلی این است که نظر به اهمیت و لزوم آشنایی هنرآموزان با تاریخ هنر و به ویژه تاریخ هنر ایران چگونه می توان این الزام را به خود هنرآموزان و دانشجویان رشته های هنری انتقال داد و آنان را به یادگیری تاریخ هنر و آشنایی با میراث خویش در این حوزه ترغیب ساخت به گونه ای که آن را نقشه راهنما و منبع الهامی در آثار هنری امروز خویش فرض گیرند نه مچموعه ای کسل کننده از اطلاعات یا الگوهایی برای تقلید و رونگاری صرف؟

در این راستا در نوشتار حاضر یکی از روش های پیشنهادی نگارنده (به عنوان مدرس درس تاریخ هنر ایران که با همراهی دانشجویان او در رشته گرافیک صورت گرفته است به اختصار معرفی می شود در این شیوه پس از معرفی آثار هنری ایران در دوره های مختلف از آنها به عنوان منبع الهام و راهنما برای اجرای ایده های جدید و مرتبط با رشته هنر جویان استفاده می گردد در این روش ارزیابی دانشجویان در دو بخش انتحان معمول نظری و انجام تکلیف و مسائلی با عنوان تکلیف و مسائل علمی- عملی صورت گرفت. نظر به ضرورت گزیده گویی در نوشتار حاضر تنها دو مورد از مسائل یکی مربوط پس از این از دانشجویان خواسته شد که مسئله زیر را انجام دهند.

ادامه مطلب آموزش طراحی لوگو را از لینک منبع مطالعه کنید.

منبع

طراحی لوگو در اصفهان


Call Now Button