طراحی لوگو در اصفهان

خدمات طراحی لوگو برای طراحی برندینگ محصول و خدمات در اصفهان و سایر استان ها

خدمات طراحی لوگو به صورت سفارش آنلاین برای طراحی برندینگ محصول و خدمات کسب و کار شما با قیمتی مناسب در اصفهان و سایر استان ها با شرکت ساینا دیزاین توسط طراحان خلاق و با تجربه در طراحی لوگو و برندینگ برای برند های معرف.

برای سفارش طراحی لوگو  به صورت آنلاین کافی است اطلاعات خود را به شماره واتس اپ ساینا دیزاین ارسال کنید. برای مشاوره با شماره 09133055156 در ارتباط باشید.

خدمات طراحی لوگو برای طراحی برندینگ محصول در اصفهان و سایر استان ها

یک برند در طول عمر خود بنا به دلایلی ممکن است نیاز به بازسازی داشته باشد و در این میان، لوگو به مثابه دریچه ی ورودی به برند و بازنمای هویت آن، نیاز به بازطراحی شدن دارد. با وجود این مهم، در ایران کمتر برندی دست به بازطراحی لوگوی خود می زند. حساسیت بازطراحی لوگو در سرنوشت یک برند و کمبود دانش به روز در این موضوع، می تواند دلایل ثابت ماندن اکثر لوگوهای داخلی برای دهه ها و فاصله گرفتن از سلیقه ی بصری مخاطبان شان باشد.

لوگو، یــک عنصــر گرافیکــی بــرای شناســایی ســازمان، شــرکت یــامحصول است؛ لوگو مانند یک امضا برای سازمان و اولین عنصر بصری که مخاطب از طریق آن، با برند ارتباط برقرار می نماید. لوگو به عنــوان بخشــی از کلیــت معنایی برند، تفــاوت و تأثیــر در انتخاب برند را باعث می شــود. “وقتی تمایز محصولات و خدمات دشــوار اســت.

یک ســمبل می تواند عنصر مرکــزی ارزش ویــژه برند، یاهمان ویژگی اصلی برای تمایز یک برند باشد. لوگو، سمبلی برای توصیف یک سازمان نیست، بلکه یک عنصر مشــخص اســت که به رویکردها و ارزش های آن ســازمان برمی گردد . لوگــو در دو چیــز بــه برند خدمــت می کند؛ اول  اینکــه می توانــد در نقطه عطفــی با نام برند برای ســرعت در یادآوری برند استفاده شود؛ دوم، لوگو می تواند مواقعی که محدودیت و فشار زمانی داریم به جای نام یک برند به کار برده شود.

آکــر، برنــد را به عنوان بســته ای که محصولات و خدمــات را از دیگر محصــولات و خدمــات متمایــز می نمایــد، تشــریح می کنــد. بــه عنــوان جزئــی از برند، لوگــو می تواند یک نمایــش گرافیکی یــا تصویری تعریف شــود، که ذهــن را به آنچه مرتبط بــا برند مورد نظر اســت، ارتبــاط می دهــد. لوگــو یــک جــزء کلیــدی از هویت برنــد نیز به حساب می آید، به طوریکه باعث بازشناسی سریع یک برند می شود.

از آنجا که لوگوها ارتباط تصویری برقرار می نمایند، مرزهای بین المللی و محدودیت های زبانی را درمی نوردند.

پیترز، اهمیت لوگوهای قدرتمند را مشخص نموده و بیان می کند، مردم به صورت تصویری می اندیشند. یک تصویر به طور واقعی ارزشی معــادل میلیون ها کلمــه دارد و برندهای عالی، لوگوهای مشــخص، خوانا و قابل شناسایی دارند.

به طور مثال لوگوی شرکت های نایکی، دارای تصاویر ســاده ی قدرتمندی هســتند و به درســتی با مشــتری ارتباط برقرار می نمایند. باید اشــاره نمود از   میان اجزای بصری و نمادین برند، لوگو برجسته ترین جزء برند برای ارتباط با مشتری است.

سفارش آنلاین و خدمات طراحی لوگو برای طراحی برندینگ محصول و خدمات کسب و کارهای مختلف در اصفهان و سایر استان ها با شرکت ساینا دیزاین.

لوگــو، عنصــر اصلی هویت ســاز یک برند اســت و بر خــلاف عقیده مدیــران کــه معتقدند هویــت برند باید در کل عملکــرد یک برند و در طــول زمــان ثابت باشــد، داســیلویرا و همکارانــش بر ایــن عقیده اند کــه با توجه به پویایی شــدید محیــط، هویت برند نیز بایــد پویا بوده و در طــول زمــان توســعه یابــد.

از بررســی پژوهش هــای پیشــین، اینگونه برمی آید که لوگو بــه عنوان دریچه ی ورودی به برند و بازنمای هویت برند، با تکرار خود در ذهن مشتری ثبت شده و جزء شناسنامه کلیدی برند محسوب می شود. بنابراین بــا توجــه به نیازهــای یک برند، به دلایــل گوناگونی یــک لوگو نیاز به بازطراحی شــدن دارد، که در شــرایط مختلف درجات متفاوت تغییر را منجر می شود و بسیاری از شرکت های مطرح دنیا به دلایل زیادی دســت بــه بازطراحی لوگوی خــود می زنند.

از هر پنجاه شــرکت در هر ســال، یکــی لوگــوی خــود را طراحــی مجــدد می کنــد، گرچــه ایــن کار مســتلزم هزینه های قابل توجهی است قابل توجه  اســت.که برخی ســازمان ها با قدمت یکصد ســال، طی سالیان سال چهار تا پنج بار نشانه های خود را بازطراحی کرده اند.

ولی بسیاری از ســازمان ها در دهه های اخیر ظرف کمتر از ســی سال لزوم بازطراحی نشــانه خــود را احســاس کــرده و چنــد بــار بــه بازطراحی نشــانه خود پرداخته انــد. ایــن حاکــی از آن اســت کــه ســرعت تغییــر وضعیت در عرصه رقابت اقتصادی، پیشــرفت تکنولوژی و آگاهی و ســطح توقع مصرف کننــدگان و بســیاری نــکات دیگر طــی دهه های اخیــر، انتظار عمرمفید یک نشــانه را نســبت به گذشته بســیار پایین تر آورده است.

لازم بــه ذکر اســت کــه با وجود اهمیت و نیاز به بازطراحی شــدن یک لوگو در طول عمر برند، در ایران کمتر برندی دســت به تغییرات در لوگــوی خود می زند. در ایران شــاهد لوگوهای زیادی هســتیم که دهه هــا و یا ســال ها از طراحی آنها می گــذرد و توجهی به این موضوع مهــم نداشــته اند. این امــر مبین آن اســت که زمانش فرارســیده، به ایــن مســئله بــه صــورت تخصصــی پرداخته شــود و از علــم روز دنیا و تجربه های لوگوهای بازطراحی شده ی جهانی بهره برده شود.

خدمات طراحی لوگو برای طراحی برندینگ محصول و خدمات کسب و کارهای مختلف در اصفهان و سایر استان ها با شرکت ساینا دیزاین.

منبع